BAXI supportportal

Välkommen till Baxi / HS Perifal AB:s supportportal. Här hittar du vanliga frågor och svar, felkoder, manualer och instruktionsböcker för våra produkter. Du kan enkelt filtrera på modell eller typ. Och du kan alltid göra en fritextsökning i sökfältet.
Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

wdt_ID Modell Typ Rubrik Beskrivning Sökord Dokument
1 Solo Plus Fel Fläkten startar ej Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut. OBS! Pannan måste kallna ned till ca 80°C innan det går att återställa. Övriga tänkbara fel: defekt fläkt - defekt kondensator - säkring - strömbrytare "OFF" Fläkt
2 Solo Innova Fel Fläkten startar ej Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut. OBS! Pannan måste kallna ned till ca 80°C innan det går att återställa. Övriga tänkbara fel: defekt fläkt - defekt kondensator - skräp/sot/aska/fågel som blockerar fläkten - säkring - strömbrytare läge "II" Fläkt-rökgasfläkt
3 Solo Plus Fel Pannan blir för varm Om pannan överstiger ca 93°C stoppar fläkten vilket är en säkerhetsfunktion! Om pannan är konstant för varm under eldning kan det bero på luft i systemet som förhindrar vattnets cirkulation. Lufta ur systemet! Det kan också bero på att termostaten eller backventilen i Termovar laddningspaket är gammal och utsliten vilket kan ge en för hög panntemperatur. Byt termostat/backventil i Termovar laddningspaket! För mycket påfyllning av ved i pannan kan också orsaka för hög panntemperatur. Övriga tänkbara fel: defekt cirkulationspump i Termovar laddningspaket - för lite vatten i systemet. Vissa installationer som är utförda med annan laddningsutrusting än BAXI/HS Perifal's. Kontakta respektive tillverkare!
4 Solo Innova Fel Pannan blir för varm Om pannan överstiger ca 93°C stoppar fläkten vilket är en säkerhetsfunktion! Om pannan är konstant för varm under eldning kan det bero på luft i systemet som förhindrar vattnets cirkulation. Lufta ur systemet! Det kan också bero på att termostaten eller backventilen i Termovar laddningspaket är gammal och utsliten vilket kan ge en för hög panntemperatur. Byt termostat/backventil i Termovar laddningspaket! För mycket påfyllning av ved i pannan kan också orsaka för hög panntemperatur. Övriga tänkbara fel: defekt cirkulationspump i Termovar laddningspaket - för lite vatten i systemet. Vissa installationer som är utförda med annan laddningsutrusting än BAXI/HS Perifal's. Kontakta respektive tillverkare!
5 Solo Plus Fel Pannan brinner dåligt Kontrollera att by-passpjället är rengjort och ordentligt tätt. På pannor före 1993 (kontrollpanel ovanpå pannan) skall spjället justeras manuellt så att viss styrka krävs för att stängas. På pannor efter 1993 (kontrollpanel inbyggd i fronten) är spjället fjäderbelastat och kräver ej någon justering. Övriga tänkbara fel: igensatta luftkanaler - fläkten är sliten och ger reducerad luftmängd - spjället under fläkten har fastnat/ramlat ned i luftkanalen - dålig keramik Övertändning
6 Solo Innova Fel Pannan brinner dåligt Kontrollera att locket över konvektionstuberna ligger på rätt håll och är fastsatt ordentligt. Kontrollera inställning av primär- och sekundärluftspjäll. Kontrollera packningen i eldstadsluckan. Om det är läckage från vedmagasinet till by-kanalen kommer veden att tas sig uppåt i eldstaden = övertändning. Det är endast veden i botten av vedmagasinet som skall brinna och lågan brinna ned genom spalten i keramiken. Övriga tänkbara fel: trasig packning till rökgasfläkt - igensatta luftkanaler - för grovkluven/för lång/för kort eller fuktig ved - dålig keramik - Övertändning
7 Solo Innova Fel Fläkten stoppar ej Om rökgasfläkten ej stoppar efter avslutat eldning kan det bero på att min-termostaten är för lågt/högt inställd. Lämplig temperatur är ca 110°C-140°C. För att rökgasfläkten skall stoppa skall först rökgastempen överstiga inställt värde = eldning. När rökgastempen sjunker under inställt värde = ved slut, stoppar rökgasfläkten. Kontrollera min-termostaten genom att vrida den till max/min läget (för att kunna göra detta måste ratten dras ut ca 5 mm då det finns begränsning) varvid ett klickande ljud hörs vid den aktuella rökgastemperaturen. Vid vridning mot "min" skall fläkten starta och vid vridning mot "max" skall fläkten stoppa. Övriga tänkbara fel: Fel på kretskort Fläkt
8 Solo Plus Fel När skall kearmiken bytas? Keramik
9 Solo Innova Fel När skall kearmiken bytas? Keramik
10 Bonus Light Fel Rökgasfläkten stoppar eller roterar med reducerad hastighet under drift Om rökgastemperaturen (som kan avläsas i displayen) överstiger 250°C stoppar rökgasfläkten. Om panntemperaturen överstiger 90°C stoppar rökgasfläkten. Om panntemperaturen överstiger 87°C roterar fläkten med reducerad hastighet. Fläkt-rökgasfläkt
11 Excellent Fel Rökgasfläkten stoppar eller roterar med reducerad hastighet under drift Om rökgastemperaturen (som kan avläsas i displayen) överstiger 250°C stoppar rökgasfläkten. Om panntemperaturen överstiger 90°C stoppar rökgasfläkten. Om panntemperaturen överstiger 87°C roterar fläkten med reducerad hastighet. Fläkt-rökgasfläkt
12 Multi Heat Felkod A-1 Rökgastemperaturen har i något av effektlägena varit under 90°C i mer än 30 minuter (gäller ej pausläge). Kontrollera att sprinkler inte löst, justera inställningar.
13 Multi Heat Felkod A-2 Överhettningstermostaten har löst ut.Säkring 1,6A på starkströmskortet (sandfylld trög) är trasig (går med 2A vanlig glassäkring). Återställ överhettning, byt säkring kontrollera att cirkpumputtaget alternativt fläkten på pannan inte är kortsluten.
14 Multi Heat Felkod A-3 Motorskyddet till skruven har löst ut. Motorskyddet återställs automatiskt när motorn inte längre är överbelastad. Återställ motorskyddet. Kontaktorn utsliten och ger ingen bekräftelsesignal till kretskortet, minirelä utslitet på kretskortet. Byt kontaktor, ev kan man använda den som är för backfunktionen eller om minireläet är defekt byt kretskort. Rökgastemperaturen visar 0 alt. över 300 grader. Byt rökgasgivare.
15 Multi Heat Felkod A-4 Framledningstemperaturen har varit över 90°C.
16 Multi Heat Felkod A-5 Fel i pannans styrprogram. Byt prom eller kretskort.
17 Multi Heat Felkod A-6 Fel under kalibrering av O2 sonden till 0% (fel i kretsen till sonden).
18 Multi Heat Felkod A-7 Fel under kalibrering av O2 sonden till 21%. Sonden eventuellt defekt.Byt sond
19 Multi Heat Felkod A-8 O2 % <= nollpunkten (0%) och rökgastemperaturen < 80°C i mer än 5 minuter. Sonden eventuellt defekt. Byt sond
20 Multi Heat Felkod A-9 O2 % > maxpunkten (21%).
21 Multi Heat Felkod A-10 Om O2 % > 20% i mer än 3 min., stoppas skruven automatiskt och fläkten blåser med 80% hastighet i 2 min. Därefter stannar pannan.
22 Multi Heat Felkod A-11 Om O2 % ej överstiger 2% inom 5 min, O2 % <= 1 och rökgastemperaturen > 80°C, går fläkten på 100% till O2 % är över 2%)
23 Multi Heat Felkod A-12 Framlednings-/panntemperaturgivaren troligtvis kortsluten/defekt. (< -40°C)
24 Multi Heat Felkod A-13 Framlednings-/panntemperaturgivaren har troligtvis ledningsbrott/defekt. (> 120°C)
25 Multi Heat Felkod A-14 Rökgasgivaren troligtvis kortsluten/defekt. (< -30°C i mer än 4 min.)
26 Multi Heat Felkod A-15 Rökgasgivaren har troligtvis ledningsbrott/defekt. (> 300°C). Byt givare (Pt 1000) Nödlösning = montera tillfälligt motstånd 1500Ohm eller 1,5kOhm
27 Multi Heat Fel Display svart larmet ljuder och fläkten går. Troligen glappkontakt på kretskort eller transformator på kretskort defekt. Kontrollera glapp och känn om transformator (blå klump) är varm.Annars byt kretskort.
28 Multi Heat Fel Skruven matar ej fram bränsle Kontrollera rökgastempen, skall ALDRIG kunna visa 0 eller >300 C. Alternativt kontrollera att luckbrytaren vid förrådet ger kontakt. Byt rökgasgivare eller luckbrytaren vid förrådslocket.
29 Multi Heat Fel Motstånd rökgasgivare & panntempgivare (PT1000) 20°C 1090 Ohm 39°C 1160 Ohm 57°C 1230 Ohm 76°C 1300 Ohm 95°C 1370 Ohm 200°C 1770 Ohm
31 Bonus Air 12 Felkod Er00 Fel: Kommunikationsfel displaymoderkort. Enheten fortsätter gå med dom senaste inställningarna. Larmar bara Orsak: Glappkontakt eller ingen kontakt mellan display och moderkort. Lösning: 1. Kontrollera kabeln och dess anslutningar. 2. Byt kabel. 3. Byt display. 4. Byt moderkort.
32 Bonus Air 12 Felkod Er01 Fel: Givarfel, utomhusgivare. Enheten fortsätter, larmar bara Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
33 Bonus Air 12 Felkod Er02 Fel: Givarfel, förångargivare. Enheten fortsätter och fixerad avfrostning D03. ECO mode D06 fungerar ej. Larmar bara Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
34 Bonus Air 12 Felkod Er03 Fel: Givarfel, tankgivare ”TT”. *Se förklaring sidan 35 Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
35 Bonus Air 12 Felkod Er04 Fel: Givarfel, hetgasgivare. Kompressor stannar. El-patroner går in Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
36 Bonus Air 12 Felkod Er05 Fel: Givarfel, rumsgivare ”RT”. *Se förklaring sidan 35 Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
37 Bonus Air 12 Felkod Er06 Fel: Givarfel, vatten in. Enheten fortsätter men kan ej avfrosta om vatten in är under 18 grader Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
38 Bonus Air 12 Felkod Er07 Fel: Givarfel, vatten ut. Enheten fortsätter gå. Larmar bara Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
39 Bonus Air 12 Felkod Er08 Fel: Givarfel, suggasgivare. Enheten fortsätter och fixerad avfrostning D03. ECO mode D06 fungerar ej. Larmar bara Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
40 Bonus Air 12 Felkod Er09 Fel: Givarfel, plattvärmeväxlare. Enheten fortsätter och larmar, den kommer använda vatten in som skydd, (under 18 grader stängs den av) Orsak: Givare ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera anslutningen på moderkortet. 2. Kontrollera kabeln att den är intakt. 3. Byt givare.
41 Bonus Air 12 Felkod Er10 Fel: Hetgastemperatur för hög. OBS! Notera att denna felkod gör att värmepumpen såsom skyddsåtgärd, stänger av sig. Efter 3 startförsök måste enheten startas om manuellt. El-patroner går in och stöttar. Orsak: Hetgastemperaturen överstiger parameter A06. Lösning: 1. Kontrollera inställt värde på A06. 2. Mät temperaturen där givaren sitter och jämför med värdet som visas i displayen. Vid större avvikelser byt givare.
42 Bonus Air 12 Felkod Er11 Fel: Skydd vattenflöde. Enheten stannar helt och INGA elpatroner startar Orsak: Flödesvakt ur funktion. Lösning: 1. Kontrollera flödesvaktens kablar och anslutningar till moderkortet. 2. Kontrollera så att cirk. pumpen fungerar. 3. Rengör vattenfilter. 4. Lufta systemet. 5. Testa flödesvaktens funktion. 6. Byt flödesvakt.
43 Bonus Air 12 Felkod Er12 Fel: Skydd högtryck (HP). Kompressorn stannar och el-patroner startar Orsak: Högtrycksvakten ur funktion. Lösning: 1. Mät trycket när värmepumpen körs. Om det är högre än 42 bar betyder det att värmepumpen skyddas mot högt tryck. 2. Kontrollera exp-ventilens (EEV) steg, lågtryck och suggastemperatur. 3. Kontrollera utgående vattentemp, för höga temperaturer vill ge för högt tryck. 4. Kontrollera gas mängden, för mycket gas ger för högt tryck.. 5. Kontrollera cirk. pumpens vattenflöde, fläkthastighet och avgivningsyta för element
44 Bonus Air 12 Felkod Er13 Fel: Skydd lågtryck (LP). Kompressorn stannar och el-patroner startar Orsak: Lågtrycksvakten ur funktion. Lösning: 1. Mät trycket när värmepumpen körs. Om det är lägre än 15 bar betyder det att värmepumpen skyddas mot lågt tryck. 2. Kontrollera exp-ventilens (EEV) steg, lågtryck och suggastemperatur. 3. Kontrollera inkommande/utgående vatten temp. 4. Kontrollera om det finns läcka i köldmediekretsen, kolla gasen. 5. Kontrollera utomhustemperaturen och om denna är inom det inställda arbetsområdet. D01
45 Bonus Air 12 Felkod Er14 Fel: Kompressor överströmsskydd / strömavstämning. Kompressorn stannar och el-patroner startar. Orsak: För hög strömstyrka har uppmätts i kompressorn, strömmen har stängts av. Lösning: 1. Kontrollera utomhustemp. Samt vatten in / vatten ut. 2. Sätt på enheten. Registrera och analysera växling mellan hög/lågt tryck, utlopps/sug temp, EEV-steg, kompressorns frekvens och driftström. 3. Om ovan ok, byt kompressor styrkort.
46 Bonus Air 12 Felkod Er15 Fel: Aux Superheat Protect. Enheten stannar helt och INGA elpatroner startar Orsak: Strömmen till el-patroner är för hög. Lösning: 1. Kontrollera om vattentemperaturen är för hög. 2. Mät strömmen på el-patronen.
47 Bonus Air 12 Felkod Er16 Fel: Frostskydd Vinterläge Primär Om enheten är avslagen och temperaturen ute är 0°C eller mindre and vatten in är 4°C eller mindre startas cirkulationspumpen. Orsak: Inkommande vattentemperatur är i intervallet 2°C och 4°C, samtidigt som ute temp. är ≤0°C Lösning: Vinterskydd. Felkoden försvinner när vatten in är >8°C eller utomhus temp. >1°C.
48 Bonus Air 12 Felkod Er17 Fel: Frostskydd Vinterläge Sekundär. När vatten in blir 2°C grader eller lägre startar kompressorn och värmepumpen producera värme upp till 8°C grader vatten in. Orsak: Inkommande vattentemperatur är <2°C samtidigt som ute temp ≤0°C. Lösning: Vinterskydd. Felkoden försvinner när vatten in är >15°C eller utomhus temp. >1°C.
49 Bonus Air 12 Felkod Er18 Fel: Frostskydd. Om temperaturen i värmeväxlaren understiger 4 grader stannar kompressorn och elpatroner går igång Orsak: Vatten ut ≤4°C Lösning: 1. Kontrollera vattenflödet. 2. Kontrollera givaren för utgående vattentemp. 3. Kontrollera avfrostningen, om avfrostningstiden är för lång eller för ofta. Om D06=Norm. Öka D03 +5 min eller ändra D06=ECO.
50 Bonus Air 12 Felkod Er19 Fel: Skydd mot för låg utomhus temp för värmepumpsdrift. Värmepumpen stannar men el patroner går in, kompressorn återstartar när temperaturen är högre än A03. Orsak: Utetemperaturen är lägre än A03. Lösning: 1. Mät utomhustemperaturen och kontrollera utomhus givaren. 2. Ändra parameter A02 se text nedan **.
51 TPK-HS20 Fel Pellets fastnar i slangen

Förmodligen är lufthålen i botten av brännarröret igensatt och behöver rensas. Det kan också bero på att packningen mellan brännarröret och brännarhuset är defekt och behöver bytas.

Dokument
Modell Typ Rubrik